Založenie občianskeho združenia

Založenie občianskeho združenia

Občianske združenie by sa dalo inak označiť ako nezisková organizácia, teda jeho účelom je primárne nezisková činnosť a nie podnikanie. Finančné prostriedky získava najčastejšie prostredníctvom darov, grantov, z charity, dotácií a od vlastných členov. V prípade, že sa občianske združenie rozhodne vykonávať podnikateľskú činnosť, malo by tak robiť iba s tým cieľom, že získané finančné prostriedky z podnikania sa použijú na hlavnú činnosť združenia, teda napríklad na pomoc druhým.

dobrovolnik

Ak sa rozhodnete registrovať občianske združenie, založenie by malo spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Návrh musia podať aspoň 3 osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky a z nich minimálne jedna musí byť plnoletá (min. 18 rokov). Tento návrh by mal obsahovať osobné údaje o osobách, ktoré ho podávajú (mená, priezviská, rodné čísla, adresy bydlísk), ich podpisy, rozhodnutie, ktorá z osôb bude splnomocnená konať v mene občianskeho združenia (spravidla ten, čo má min. 18 rokov) a taktiež musia v návrhu byť uvedené aj základné informácie o štatutárnom orgáne združenia a jeho členoch (znova osobné údaje – mená, priezviská, dátumy narodenia, adresy bydlísk a rodné čísla).
  • Zaplatenie správneho poplatku 66 eur (je potrebné tiež priložiť k návrhu na založenie) alebo 33 eur pri elektronickom založení
  • Stanovy v dvoch kusoch, ktoré by mali obsahovať:
  • Pomenovanie – názov občianskeho združenia
  • Sídlo – presnú adresu
  • Špecifikáciu cieľa činnosti občianskeho združenia
  • Orgány a funkcionárov občianskeho združenia
  • Ustanovenia o organizačných jednotkách
  • Zásady hospodárenia

Návrh aj spolu so stanovami je potrebné odoslať na Ministerstvo vnútra SR a to následne rozhodne o založení občianskeho združenia. V prípade, ak sa zistí, že návrh alebo stanovy majú nejaké nedostatky, či chybné údaje, Ministerstvo vnútra to do 15 dní odo dňa doručenia oznámi a vyzve k náprave. Začatie konania o registráciu občianskeho združenia sa následne začína dňom, kedy je doručený návrh so stanovami, ktorý nemá žiadne nedostatky.

charita

Ministerstvo vnútra sa môže rozhodnúť, že dané občianske združenie nezaregistruje. Dôvodom môže byť napríklad to, že by išlo o politické občianske združenie, náboženské združenie alebo iné nedovolené združenie, prípadne ak by bol cieľ hlavnej činnosti občianskeho združenia v nesúlade so zákonom.

Ak občianske združenie bude vykonávať aj podnikateľskú činnosť, je potrebné ho zaregistrovať na Daňovom úrade a to maximálne do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom získalo oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Následne ak združenie začne podnikať vzniká mu rovnako aj povinnosť podávať daňové priznanie.